Gratis verzending vanaf € 100,-

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Naam: Hocus Pocus

Adres: Ring 104, 2200 Herentals

Btw-identificatienummer: BE 0765.463.424

Website: hocuspocuskids.be

E-mailadres: hocuspocus.kids@hotmail.com

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce Hocus Pocus website, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 2440 Geel België, BTW BE 0765.463.424, (hierna ‘Hocus Pocus’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Hocus Pocus moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hocus Pocus aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle artikelen worden door Hocus Pocus verzonden, ophalen ter plaatse is niet mogelijk. Voor deze verzending worden kosten aangerekend. Deze worden vermeld in het check-out-proces.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hocus Pocus niet. Hocus Pocus is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hocus Pocus. Hocus Pocus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de klant door naar 'winkelwagen bekijken’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens kan de klant afrekenen nadat de nodige gegevens zijn ingevuld. Daarna kiest de klant de verzendingsoptie en betaaloptie. Tenslotte accepteert de klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via Paypal (kredietkaart of paypalrekening); 
 • via Bancontact
 • via Mastercard
 • via Visa
 • via American Express
 • via Shop Pay
 • via Maestro
 • via Apple Pay
 • via Google Pay

Hocus Pocus is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door BPost, DHL of een andere pakjesdienst en hiervoor betaalt de klant additionele kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de artikel(s) aan het adres van de klant geleverd binnen 3-4 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Hocus Pocus.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de producten te vervoeren en deze keuze niet door Hocus Pocus was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Hocus Pocus.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Hocus Pocus te wijzen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hocus Pocus.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de bestelling wordt geleverd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Hocus Pocus via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hocus Pocus heeft meegedeeld, terugzenden aan Hocus Pocus. Het exacte adres zal aan de klant worden meegedeeld. De klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de klant.

De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd (bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging).

Indien het teruggestuurde product gebruikt, bevuild of op enige wijze beschadigd is, behoudt Hocus Pocus zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik door de klant dat verder gaat dan het normaal zorgvuldig passen van het product.

Enkel producten die zich in de originele staat en verpakking bevinden, samen met alle toebehoren kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Hocus Pocus het aankoopbedrag aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Hocus Pocus op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Hocus Pocus wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Hocus Pocus betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • de levering of verstrekking van producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hocus Pocus geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Hocus Pocus is bereikbaar via e-mail op hocuspocus.kids@hotmail.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Hocus Pocus beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Hocus Pocus zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 Artikel 10: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hocus Pocus. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Geschillen

In geval van een geschil waarbij de partijen niet overeenkomen is het Belgisch recht van toepassing. De overeenkomsten tussen Hocus Pocus en de klanten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, zijn enkel te beslechten voor de bevoegde rechtbank van het arrondissement Turnhout.

Modelformulier voor herroeping

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Hocus Pocus, hocuspocus.kids@hotmail.com;

Modelformulier voor herroeping 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende product(en) herroep:

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen van de klant :

Adres van de klant :

Handtekening van de klant:

Datum :